این برنامه 2 آرایه پویا رو دریافت میکنه و محلی رو از آرایه a  رو که آرایه b به طور کامل در اون تکرار شده رو بر میگردونه .
این برنامه به زبان c++ هست
void search(int*& , int*& b , int &m , int& n)
{
   int i=0 ;
    int j=0;
while (i<m)
{
 if(b[j]==a[i])
 {
  i++;
  j++;
   if(j==n-1)
    cout<<a[i-n]<<"b[] in the  "<<i-n;
     break;
  }

else
{
  i++;
  j=0;
}

 
}

main()
{
 int m=7 ; int n=3 ;
int* a = new int(m);
int* b=new int(n);


for(int i =0 ; i<m;i++
cin>>a[i];

for(int j =0 ; j<n;j++
cin>>b[j];


search(a,b,m,n);
delete [] a;
delte [] b;

}

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389    | توسط: علیرضا حقده    | طبقه بندی: برنامه های زبان c++ , برنامه های به زبان c،     | نظرات()